จำนวนผู้เข้าชม Web Site :
74959569 ครั้ง

=> เข้าสู่ระบบ (บุคคลที่ใช้ Internet Explorer Version 7 กรุณาอ่าน)
=> วิชาที่เปิดสอน>
=> ตารางเรียน/ตารางสอบ>
=> ตารางสอนอาจารย์>
=> ตารางการใช้ห้อง>
=> ปฏิทินการศึกษา>
=> เอกสารและหลักสูตร
=> ถาม - ตอบ
=> คู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา
=> เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน 2563
=> เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน 2564
=> เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน 2566
=> ขั้นตอนการชำระค่าเล่าเรียนผ่าน mBanking
=> คู่มือการสมัคร-ONE-ID-และการขอ-Digital-Transcript

=> มหาวิทยาลัยสยาม
=> สำนักหอสมุด
=> สำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมฯ
=> สำนักกิจการนักศึกษา
=> ศูนย์สารสนเทศ
=> สำนักรับสมัครนักศึกษา
=> โครงการสหกิจ
=> สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
=> Siam e-Learning

* นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป
* อาจารย์ - เจ้าหน้าที่
* ผู้บริหาร

๐ วิธีการขอเอกสาร
๐ กรอกแบบฟอร์มคำร้อง
๐ ตรวจสอบข้อมูลการขอเอกสาร


<>คู่มือแนวปฏิบัติระเบียบการศึกษา<>คู่มือแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน<>คู่มือการออกเลขรหัสวิชา<> คำร้องทั่วไป
<> ใบลงทะเบียน (สนท.28)
<> ใบเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม (สนท.40)  
<> ใบเพิกถอนรายวิชาแบบติด W  
<> ขั้นตอนการลงทะเบียน  
<> ขั้นตอนการเพิ่ม-ถอน  
<> ขั้นตอนการเพิกถอนรายวิชาแบบติด W  
<> คู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์  

• การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท  
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่รับเรื่องได้ทันที

จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 22/01/2562

•  ประชาสัมพันธ์  
   มหาวิทยาลัยได้กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. กำหนดการพิธีประสาทปริญญา และวันซ้อมใหญ่ วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ ICON SIAM คลองสาน กรุงเทพฯ
2. กำหนดการรับชุดครุย วันศุกร์ที่ 24 และวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 (มารับชุดครุยตามใบจอง)
3. กำหนดการซ้อมย่อยรับปริญญา ในวันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
4. กำหนดการคืนชุดครุย ในวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567 (คืนที่มหาวิทยาลัยด้านหลังอาคาร 12 ชั้น 1)

   สำนักทะเบียนและวัดผลขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับปริญญาตามกำหนดการดังกล่าวข้างต้น ให้มาติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลเพื่อจองชุดครุย ได้ตั้งแต่
วันที่ 9 กันยายน 2566 จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566
   จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 11/09/2566

•  ประกาศการปิดกลุ่มเรียนและรายวิชาที่เรียนรายบุคคลประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566   Click เพื่ออ่านรายละเอียด
- กรณีที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดเลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียนและวัดผล โดยด่วน ! ภายในวันที่ 19 กันยายน 2566
- สามารถตรวจสอบรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบเฉพาะรายบุคคล   
Click เพื่ออ่านรายละเอียด
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 15/09/2566

•  แบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการในการให้บริการของสำนักทะเบียนและวัดผล ปีการศึกษา 2565  กรุณากรอกแบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการในการให้บริการของสำนักทะเบียนและวัดผล ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบสอบถาม หรือหรือ สแกน QR code เพื่อกรอกแบบสอบถาม

 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 28/03/2566

•  กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566  
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 11 - 29 กรกฎาคม 2565 นี้    ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี  ได้ที่  Click เมนูปฏิทินการศึกษา
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 03/07/2566

1. ประชาสัมพันธ์(ด่วนที่สุด)
มหาวิทยาลัยได้กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. กำหนดการพิธีประสาทปริญญา และวันซ้อมใหญ่ วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ ICON SIAM คลองสาน กรุงเทพฯ 2. กำหนดการรับชุดครุย วันศุกร์ที่ 24 และวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 (มารับชุดครุยตามใบจอง) 3. กำหนดการซ้อมย่อยรับปริญญา ในวันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสยาม 4. กำหนดการคืนชุดครุย ในวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567 (คืนที่มหาวิทยาลัยด้านหลังอาคาร 12 ชั้น 1) สำนักทะเบียนและวัดผลขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับปริญญาตามกำหนดการดังกล่าวข้างต้น ให้มาติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลเพื่อจองชุดครุย ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 กันยายน 2566 จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   15 กันยายน 2566

2. ประกาศการปิดกลุ่มเรียนและรายวิชาที่เรียนรายบุคคลประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Click เพื่ออ่านรายละเอียด - กรณีที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดเลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียนและวัดผล โดยด่วน ! ภายในวันที่ 19 กันยายน 2566 - สามารถตรวจสอบรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบเฉพาะรายบุคคล Click เพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   15 กันยายน 2566

3. ขั้นตอนการชำระค่าเล่าเรียนโดยการตัดบัตรเครดิตออนไลน์(ด่วนที่สุด)
ขั้นตอนการชำระค่าเล่าเรียนโดยการตัดบัตรเครดิตออนไลน์
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   16 กันยายน 2565

4. ขั้นตอนการชำระค่าเล่าเรียนผ่าน mBanking(ด่วนที่สุด)
ขั้นตอนการชำระค่าเล่าเรียนผ่าน mBanking
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   16 กันยายน 2565

5. การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท(ด่วนที่สุด)
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่องได้ทันที
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2562

•ฉบับที่ 54
ภาคการศึกษาที่1/2565

จำนวนผู้อ่าน : 1519 ครั้ง
•ฉบับที่ 55
ภาคการศึกษาที่2/2565

จำนวนผู้อ่าน : 1395 ครั้ง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1
02-457-0068 ต่อ 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg1@siam.edu (ทะเบียนประวัติ, ตรวจสอบคุณวุฒิ, VISA)
reg2@siam.edu (ลงทะเบียน, ผลการเรียน)
reg3.sis@siam.edu (ขอ Transcript, เอกสารทางการศึกษา, อื่นๆ)
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office