เอกสาร (Document)
1. คำร้องทั่วไป ปริญญาตรี / Request Form for Undergraduate Student [ THAI ] [ ENGLISH ]
2. คำร้องทั่วไป ปริญญาโท / Request Form for Graduate Student [ THAI ] [ ENGLISH ]
3. ขอจบและขึ้นทะเบียนบัญฑิต / Request Form for Graduation and Registration [ THAI ]
4. แบบฟอร์มการส่งรายชื่อ นักศึกษา ขาดเรียน [ WORD ] [ EXCEL ]
5. แบบฟอร์มรายชื่อนักศึกษาที่ฝึกงาน [ WORD ]
6. คู่มือการลงทะเบียน [ PDF ]
7. แบบฟอร์มการส่งการประเมินผลงานสหกิจศึกษา สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ [ PDF ] [ WORD ]
8. ระเบียบการฯ ปริญญาตรี [ PDF ]
9. ระเบียบการฯ บัณฑิตวิทยาลัย [ PDF ]
10. สหกิจ และทุนการศึกษา [ PDF ]
11. คำอธิบายรายวิชาประจำปีการศึกษา 2555 [ PDF ]
12. คำอธิบายรายวิชาประจำปีการศึกษา 2558(ระดับปริญญาตรี) [ PDF ]
13. คำอธิบายรายวิชาประจำปีการศึกษา 2558(ระดับบัณฑิตศึกษา) [ PDF ]


โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2562-2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
   - วศ.บ.เครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
   - อส.บ.เครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
   - วศ.บ.ไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
   - อส.บ.ไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
 • วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
 • วิศวกรรมยานยนต์
   - วศ.บ.ยานยนต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
   - อส.บ.ยานยนต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
 • วิศวกรรมการพิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
 • วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
 • เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม หลักสูตร พ.ศ.2564
คณะบริหารธุรกิจ
 • การบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
 • การเงินและการลงทุน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
 • การตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
 • การจัดการทั่วไปและการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
 • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
คณะศิลปศาสตร์
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
 • ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
 • ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
คณะนิติศาสตร์
 • นิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
คณะนิเทศศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
 • การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
 • ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
คณะวิทยาศาสตร์
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
 • ธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
 • แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
 • การตลาดดิจิทัล หลักสูตร พ.ศ.2563
วิทยาลัยนานาชาติ
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ B.B.A.(International Business) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566
 • การบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว (B.B.A. Hotel and Tourism Management) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
คณะพยาบาลศาสตร์
 • พยาบาลศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
คณะเภสัชศาสตร์
 • การบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
คณะแพทยศาสตร์
 • แพทยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง
 • ดนตรีและศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
คณะรัฐศาสตร์
 • การปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตร พ.ศ.2566