การติดต่อกับสำนักทะเบียนเพื่อขอเอกสารทางการศึกษา
         การขอเอกสารทางการศึกษาในแต่ละประเภท นักศึกษา / ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถใช้ช่องทางการติดต่อ
   สื่อสารกับสำนักทะเบียนและวัดผล ได้ดังนี้
    1.
โทรศัพท์ ติดต่อสำนักทะเบียนโดยตรง ที่หมายเลข 02-457-0068 ต่อ 5136, 5129, 5208, 5209
    2. ทางไปรษณีย์ โดยการส่งจดหมายมาถึง ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม
         235 ถ.เพชรเกษม  แขวงบางหว้า  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 10160
    3. ขอเอกสารทางการศึกษาแบบ Online หรือ แบบ Down Load
    4.  FAX ใบคำร้องทั่วไปที่ยืนยันแล้วมาที่สำนักทะเบียนและวัดผล ที่หมายเลข 02-4573982 
         (กรณีเฉพาะ UNOFFICIAL เท่านั้น)


วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย